Sprit of New Zealand

SPIRIT OF NEW ZEALAND

New Zealand    barquentine


BBV 0950

 

BBV 0963

 

BBV 0976 

     

BBV 0990

BBV 1001

BBV 1007

 
     

BBV 1020

BBV 1023

BBV 1049

     

BBV 1052

BBV 1059